algemene voorwaarden

 1. Garrels  Advocatenkantoor B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Een lijst van werknemers wordt op verzoek toegezonden.
 2. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven, aanvaard en uitgevoerd door Garrels Advocatenkantoor B.V., met inachtneming van deze algemene voorwaarden. De ze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele vervolgopdrachten alsmede op hetgeen tussen (de werknemer van) Garrels Advocatenkantoor B.V. voorafgaand aan de (vervolg)opdracht  tot stand is gekomen.
 3. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 4. De aansprakelijkheid van de vennootschap en de bestuurder(s) en van al degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn en zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Garrels Advocatenkantoor B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis
 5. Garrels  Advocatenkantoor zal bij het inschakelen van niet tot de organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Garrels Advocatenkantoor B.V. is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 6. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 7. In het geval, om welke reden ook, artikel 4 en/of artikel 6 geheel of gedeeltelijk ongeldig blijkt te zijn of de verzekeraars niet uitkeren, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Garrels Advocatenkantoor B.V. aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW tot een maximum van het eigen risico, in de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 8. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in het geval er sprake zou zijn van opzet aan de zijde van Garrels  Advocatenkantoor B.V.
 9. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden ook voor de advocaten die werkzaam zijn, of zijn geweest bij Garrels Advocatenkantoor B.V. en voor al degenen die in dienst zijn, dan wel werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest bij deze vennootschap.
 10. Elektronische communicatie,  in het bijzonder per e-mail, kan risico’s met zich meebrengen. De  cliënt wordt geacht zich hiervan bewust te zijn. Correspondentie per e-mail geschiedt voor risico van de cliënt.
 11. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Garrels Advocatenkantoor B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Almelo.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Almelo op  4 oktober 2007 onder nummer  49/2007