Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht is ook een bijzonder gedeelte van het recht. Het wijkt in hoge mate af van het “gewone” arbeidsrecht. Het eerste wat anders is, is dat ambtenaren niet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De ambtenaar en zijn werkgever (altijd op enige manier een overheid: gemeente, politie, provincie etc.) hebben geen arbeidsovereenkomst met elkaar gesloten. De ambtenaar is door de werkgever aangesteld om in openbare dienst werkzaamheden te verrichten.

Hoe werkt ambtenarenrecht

Geschillen die ontstaan tussen de ambtenaar en de overheidsorganisatie waarvoor hij werkzaam is, worden behandeld door de zogenoemde bestuursrechter volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de bijzondere wet- en regelgeving die op de ambtenaar van toepassing is. Voor een ambtenaar bij de gemeente Enschede is dat bij voorbeeld het Rechtspositiebesluit van de gemeente Enschede.

In het bestuursrecht is het vooral van belang dat u te maken hebt met relatief korte termijnen waarbinnen u iets moet ondernemen als u het oneens bent met een omtrent u genomen besluit. Meestal is dat 6 weken maar afwijkingen zijn mogelijk. Overschrijdt u de termijn zonder heel goede reden dan is dat fataal voor u: u kunt dan niet meer opkomen tegen een dergelijk besluit; het staat dan in rechte vast.

Ambtenarenrecht en de bestuursrechter

Ook bijzonder is dat u vrijwel altijd bezwaar moet maken tegen een besluit voordat u zich kunt wenden tot de (bestuurs)rechter. De overheid (het bestuursorgaan dat) die het besluit heeft genomen, zal zelf beoordelen of het besluit op de juiste wijze en juiste gronden tot stand is gekomen. Dit heet met een mooie uitdrukking de bestuurlijke heroverweging. Het bestuursorgaan geeft dan een zogenoemde beslissing op bezwaar (BOB).  De rechter zal een oordeel geven over die BOB. Bent u het desondanks ook met de beslissing van de bestuursrechter niet eens dan kunt u vervolgens nog hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in Utrecht.

Voor een goede advisering en juiste bijstand in een procedure bent u bij Garrels Juridische Praktijk aan het juiste adres.