Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is dat gedeelte van het recht waarin de rechten én plichten van werkgever en werknemer zijn vastgelegd. Het is een bijzonder deel van het zogenoemde overeenkomstenrecht en maakt als zodanig deel uit van het civiele (burgerlijk) recht. Het begint met de definitie van de arbeidsovereenkomst in artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW), of zoals wij juristen het opschrijven: artikel 7:610 BW. Het eindigt niet (zoals u misschien zou verwachten) met bepalingen omtrent het einde van de arbeidsovereenkomst maar met een heel bijzondere soort arbeidsovereenkomst, de uitzendovereenkomst in artikel 7:691 BW.

Arbeidsrecht wordt aangevuld met met allerlei andere wetten en regelingen

Naast dit specifieke gedeelte van het BW wordt het arbeidsrecht aangevuld met allerlei andere wetten en regelingen. Hierbij moet u denken aan het Ontslagbesluit, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA 1945), de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO).

Arbeidsrecht en jurisprudentie

Omdat de geschreven wetten en regelingen niet onmiddellijk voorzien in antwoorden op specifieke gevallen die zich in de loop van de jaren voordoen, is een minsten zo belangrijke taak weggelegd voor de rechtspraak. In de loop van meer dan 100 jaar is in Nederland een zeer omvangrijke arsenaal aan rechterlijke uitspraken, de jurisprudentie, tot stand gebracht. Door deze jurisprudentie worden als het ware specifieke gevallen “ingekleurd” en ingevuld.

Arbeidsrecht verandert

Het recht en dus ook het arbeidsrecht is voortdurend in beweging, het verandert steeds. Niet altijd heel erg veel en met grote regelmaat maar beetje bij beetje. Soms omdat in de samenleving meningen veranderen, soms weer omdat de omstandigheden dat vragen (crisis!) en soms weer omdat nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Tenslotte verandert het Nederlandse (arbeids)recht onder invloed van “Europa”. Heel veel Europese wet- en regelgeving maar ook Europese jurisprudentie heeft invloed, direct of indirect, op de Nederlandse wetgeving.

Interpretatie van Arbeidsrecht

Alles wat in wetten, regelingen en jurisprudentie is vastgelegd, is door u te vinden op internet of in zelf aan te schaffen boeken. Voor de juiste uitleg en interpretatie daarvan hebt u meestal professionele hulp nodig van profesionals:

Wij kunnen u helpen bij het Arbeidsrecht in Enschede.

Voor die hulp en bijstand kunt u zich als werkgever maar ook als werknemer wenden tot Garrels Juridische Praktijk.