Ontbindigsvergoeding

In vrijwel alle ontbindingsprocedures verzoekt de werknemer wiens arbeidsovereenkomst ontbonden dreigt te worden een ontbindigsvergoeding. Om in Nederland min of meer gelijke gevallen zo gelijk mogelijk te beoordelen en dus te voorkomen dat de kantonrechter in Groningen een vergoeding toewijst die enorm afwijkt van de vergoeding in Terneuzen, heeft de Kring van Kantonrechters de zoegenoemde kantonrechtersformule ontwikkeld. Deze is per 1 januari 2009 gewijzigd en luidt na deze wijziging als volgt:

Kantonrechtersformule per 1 januari 2009:

Volgens de kantonrechtersformule wordt de vergoeding berekend door het aantal (gewogen) dienstjaren (A) te vermenigvuldigen met het bruto maandsalaris (B) en met een factor C waarin de bijzondere omstandigheden van het geval zijn uitgedrukt in een cijfer. De C-factor is in beginsel 1. Naarmate de reden voor de ontbinding meer te wijten is aan de werkgever of aan de werknemer, zal de C-factor respectievelijk naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Ad a. Berekening van het aantal gewogen dienstjaren

Voor de berekening van A (aantal gewogen dienstjaren) wordt de diensttijd berekend aan de hand van dienstjaren, de leeftijd bij aanvang van de arbeidsovereenkomst en de leeftijd bij beëindiging van de arbeidsrelatie:

  • dienstjaren, afgerond op hele jaren, tot het bereiken van de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5
  • dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 35 en 45 tellen voor 1
  • dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 45 en 55 tellen voor 1,5
  • dienstjaren, afgerond op hele jaren, vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 jaar tellen voor 2

Ad b. Arbeidsmarktpositie werknemer en financiële positie werkgever

Bij de berekening van de vergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule zal meer aandacht worden geschonken aan de omstandigheden van het geval. Het gaat daarbij vooral om de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever.

Ad c. Werknemer bij wie de pensioengerechtigde leeftijd in zicht is

Hoewel het begrip pensioengerechtigde leeftijd niet meer automatisch samen valt met de AOW-gerechtigde leeftijd die hoger zal worden de komende jaren, is het van belang te weten dat een ontbindingsvergoeding een element van vergoeding van inkomensschade kent. Omdat een werknemer die de aow- en/of pensioengerechtigde leeftijd in zicht heeft waarschijnlijk minder inkomensschade heeft dan een veel jongere werknemer, zal bij de bepaling van de vergoeding voor de oudere werknemer rekening worden gehouden met de redelijkerwijs te verwachten pensioendatum.

Ad d. Regeling korte dienstverbanden

Voor dienstverbanden die binnen twee jaar na aanvang worden ontbonden, wordt een aparte regeling opgenomen. In geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegmogelijkheid is de vergoeding in beginsel gelijk aan het salaris over de resterende tijd. Voor de gevallen van een overeenkomst voor bepaalde tijd met tussentijdse opzegmogelijkheid en een overeenkomst voor onbepaalde tijd, geldt de kantonrechtersformule.