Wetsvoorstellen

  • Inmiddels is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden met als doel dat werknemers met een jaarsalaris van 75.000 euro of meer voortaan maximaal een jaarsalaris als ontslagvergoeding toegewezen kunnen krijgen. Die maximering geldt overigens slechts als de kantonrechter over de ontbindingsvergoeding een beslissing moet nemen. Het blijft partijen uiteraard vrijstaan zelf andersluidende afspraken te maken. Bestaande afspraken over een vergoeding bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst blijven vanzelfsprekend onaangetast.
  • Voorkoming cumulatie periode ZW- en WW-uitkering. Een wetsvoorstel dat moet voorkomen dat een arbeidsongeschikte werknemer die werkloos wordt in een voordeliger situatie komt te verkeren dan zijn niet arbeidsongeschikte (werkloze) collega is naar de Kamer gezonden.
  • Onder invloed van Europese regelgeving zal ook de verwerving van vakantiedagen voor arbeidsongeschikte werknemers worden gelijkgetrokken met arbeidsgeschikte werknemers. Dat is althans de strekking van het wetsvoorstel.